Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023

Najważniejsze informacje

 • Oferta wszystkich szkół prowadzących rekrutację we wspólnym systemie elektronicznym dostępna będzie od 29 kwietnia 2022 r. pod adresem: http://warszawa.edu.com.pl
 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 16 maja 2022 r. do 30 maja 2022 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022r
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 20 lipca 2022 r.
 • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r.  do godz. 15.00.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 28 lipca 2022 r.
 • W terminie od 21 lipca 2022 r. do 27 lipca 2022 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział tylko kandydaci, którzy niezakwalifikowali się do żadnej szkoły w rekrutacji zasadniczej lub kandydaci, którzy nie potwierdzili woli przyjęcia w szkole do której się zakwalifikowali
 • Do szkół prowadzonych przez Powiat Piaseczyński – forma elektroniczna kandydaci logują się na swoje dotychczasowe konta w systemie Vulcan, tworzą wniosek wybierając szkoły powiatowe dysponujące wolnymi miejscami, wydrukowany i podpisany wniosek przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru osobiście lub elektronicznie poprzez system Vulcan (wymagany podpis elektroniczny rodzica)
 • Do szkół prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawę – forma papierowa kandydaci, którzy chcą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej w formie papierowej składają i podpisują wniosek/podanie przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego o przyjęcie oraz kopie dokumentów do wybranej przez siebie szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami (poza elektronicznym systemem).

Dodaj komentarz