Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Procedura organizacji pracy szkoły

Procedura organizacji pracy oraz postępowania i zachowania się  społeczności szkolnej  Zespołu Szkół im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie obowiązująca  od 1 września 2020 r. w czasie zagrożenia epidemicznego.

I Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z  zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

II Zakres procedury

Procedurę należy stosować w Zespole Szkół im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie.

III Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor szkoły oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

IV Postanowienia ogólne

1. Do szkoły może przychodzić tylko:

a) uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,

b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Przez objawy o których mowa w pkt. 1a) rozumie się:

  • podwyższoną temperaturę ciała,
  • ból głowy i mięśni,
  • brak smaku i węchu,
  • ból gardła,
  • kaszel,
  • duszności i problemy z oddychaniem,
  • uczucie wyczerpania,
  • brak apetytu.

3. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły, a jeśli ich obecność jest niezbędna zobowiązani są do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w części korytarza prowadzącej do sekretariatu i gabinetu dyrektora; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.

5. Kontakt z pracownikiem szkoły jest możliwy po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, mailowym lub za pomocą dziennika elektronicznego. Po wejściu na teren szkoły wszystkie osoby z zewnątrz zobowiązane są do wpisania się w księgę wejść i wyjść.

6. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 2).

7. Uczniów obowiązuje korzystanie z przyporządkowanych do klas wejść/wyjść (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

8. W szkole ustalone są zasady szybkiej komunikacji z rodzicem/opiekunem dziecka. Wychowawca klasy informuje rodziców o przyjętej procedurze szybkiej komunikacji i zobowiązuje rodziców do stałego kontaktu ze szkołą.

V Higiena i dezynfekcja

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

3. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr.

5. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów oraz pomieszczeń.

6. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur i włączników.

7. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściach.

8. Przy wejściach do budynku szkoły i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.

9. Przy wejściach do szkoły znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem plakaty z zasadami dezynfekcji rąk.

11. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych szkoła zapewnia pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS.

12. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.

VI Organizacja pracy szkoły

1. W przypadku bezdeszczowej i ciepłej pogody uczniowie wchodzą na teren szkoły wyznaczonym dla danego oddziału wejściem, nie zmieniając obuwia i zabierając okrycia do klas. Przy deszczowej pogodzie uczniowie korzystają z szatni. Na terenie szatni obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Rodzice zobowiązani są zapewnić dziecku maseczkę.

2. W miarę możliwości uczniowie spędzają przerwy na świeżym powietrzu, nie kontaktując się z uczniami innych klas i zachowując procedurę wejścia przydzielonymi wejściami. Przy deszczowej pogodzie uczniów wychodzących na korytarz podczas przerw obowiązuje zakrywanie ust i nosa.

3. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.

4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w wyznaczonym miejscu w klasie.

5. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.

6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.

7. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na zasadach określonych w procedurach pracy biblioteki.

8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach.

9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

10. Uczniowie mogą korzystać z toalet w czasie lekcji.

11.Zebrania z Rodzicami uczniów będą organizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy komunikacyjnej MS Teams. Uczniowie klas pierwszych otrzymają dostęp do platformy w pierwszym tygodniu września.

VII Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.

2. Uczeń znajduje się pod nadzorem nauczyciela (pracownika) szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

3. Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała:

  • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,

4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u ucznia niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.

5. Rodzic po odebraniu ze szkoły ucznia z objawami chorobowymi, ma obowiązek pisemnego poinformowania dyrektora o wyniku badania przez lekarza.

6. Rodzice dzieci z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać dezynfekcji.

8. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

9. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

10. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

VIII Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły/placówki

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni, utrata węchu, smaku niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie pisemnie informuje dyrektora szkoły.

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać dezynfekcji.

3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.

4. W przypadku zaobserwowania u pracownika innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1).

5. Pracownicy z objawami choroby nie mogą przychodzić do pracy.

6. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

7. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

 

IX Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

a) każdego pracownika szkoły/placówki/rodzica/opiekuna prawnego/ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

a) pozostanie w domu przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, utrata smaku i węchu, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3. Pozostali pracownicy szkoły i uczniowie nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4. Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy/ uczniowie, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

X Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły/placówki

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/ zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

 

Załącznik nr 1

Wykaz wejść do szkoły dla poszczególnych klas.

Budynek główny:

Wejście główne:

Klasa 1a (rehabilitacyjno-kosmetyczna)

Klasa 1b (medialna)

Klasa 2a

Wejście nr 2:

Klasa 3

Budynek nr 2:

Klasa 2b

Klasa 2c

Dodaj komentarz