Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu  „Wspomnienie o Irenie Sendlerowej”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie dalej zwanym Organizatorem.
 2. Konkurs jest organizowany w ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Tarczyna
 3. Konkurs Honorowym Patronatem objęli : Mazowiecki Kurator Oświaty Pani Aurelia Michałowska, Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak, Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik, Starosta Piaseczyński Pan Wojciech Ołdakowski oraz Burmistrz Tarczyna Pani Barbara Galicz.
 4. Temat konkursu „Wspomnienie o Irenie Sendlerowej”

§2

CEL KONKURSU

 1. Upamiętnienie postaci Ireny Sendlerowej; zapoznanie z jej działalnością.
 2. Rozbudzenie zainteresowań historią II wojny światowej; bohaterską postawą narodu polskiego
 3. Rozwijanie empatii wobec prześladowanych i wykluczonych społecznie.
 4. Rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznych uczniów.
 5. Nawiązanie współpracy między szkołami z terenu powiatu piaseczyńskiego i okolicznych powiatów.

§3

UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnych z powiatu piaseczyńskiego i okolicznych powiatów.

§4

ZASADY KONKURSU

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: multimedialnej i sprawdzającej wiedzę.

 

 1. Część multimedialna konkursu.
 2. Forma prac:
 3. a) prezentacja multimedialna nawiązująca do tematu konkursu, inspirowana życiem Ireny Sendlerowej i opatrzona komentarzem lektorskim.
 4. Wymagania dotyczące pracy:
 5. a) powinna być przygotowana w formacie Power Point oraz dostarczona do organizatora na płycie CD do dnia 15 marca 2018r.
 6. b) prezentacja zawiera do 15 slajdów, a jej nagranie wraz z komentarzem autorskim nie przekracza 15 minut.

c). Każda praca powinna zawierać metryczkę z następującymi danymi autora: kategoria wiekowa, imię i nazwisko, adres placówki, którą reprezentuje oraz imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego opiekuna (nauczyciela).

 1. Każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 prace.

Praca konkursowa może stać się również projektem edukacyjnym dla uczniów.

 1. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:
 2. a) I kategoria – 14-15 lat
 3. b) II kategoria – 16-19 lat
 4. Zgłoszenia do części multimedialnej konkursu – załącznik nr 1.

 

 1. Część sprawdzająca wiedzę.

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu piaseczyńskiego i powiatów sąsiednich.

 1. Zgłoszenia szkół chętnych do udziału w konkursie należy przesłać w terminie do 28 lutego 2018r. drogą elektroniczną na adres organizatora: zsp_tarczyn@poczta.onet.pl .
 2. Zgłoszenia do części sprawdzającej wiedzę konkursu – załącznik nr 2.

 §5

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Część multimedialna konkursu.
 2. Prezentacje multimedialne powinny być wykonane indywidualnie, samodzielnie i na potrzeby niniejszego konkursu. Autorem komentarza lektorskiego jest autor prezentacji.
 3. Prace powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem, gdyż Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia powstałe w trakcie transportu pocztowego.
 4. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1). W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza lub stwierdzenia jego braku, praca nie bierze udziału w konkursie (zostanie zdyskwalifikowana).

4.Nadesłanie pracy wraz z prawidłowo wypełnionym formularzem oznacza przyjęcie wszystkich warunków zawartych w regulaminie konkursu.

 1. Nadesłane prezentacje nie będą odesłane autorom, a prezentacje pozbawione narracji lektorskiej zostaną zdyskwalifikowane.

 1. Część sprawdzająca wiedzę.
 2. W konkursie mogą wziąć udział 3-osobowe zespoły z każdej szkoły, która zgłosi się do udziału. Listę z imionami i nazwiskami czworga uczniów /trzech członków zespołu oraz jedna osoba rezerwowa/ oraz imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna należy przesłać w terminie do 28 lutego 2018r. drogą elektroniczną na adres organizatora: zsp_tarczyn@poczta.onet.pl .
 3. Finał konkursu – data i godzina uroczystości zostanie podana w późniejszym terminie na stronach internetowych Organizatora.
 4. Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe i imienne dyplomy, pozostałe zespoły otrzymają imienne dyplomy za udział w konkursie.

§6

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Część multimedialna konkursu.
 2. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 15 marca 2018r. na adres Organizatora:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie

 1. Ks. Cz. Oszkiela 1

05-555 Tarczyn

z dopiskiem: KONKURS „WSPOMNIENIE O IRENIE SENDLEROWEJ” (decyduje data stempla pocztowego). Koszty przesyłki ponosi uczestnik konkursu.

 1. Oceny prac konkursowych dokona jury złożone z przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna oraz Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 2. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu.
 3. Prace konkursowe będą ocenione wg następujących kryteriów:

-zgodność z tematem,

-treść i oryginalność ujęcia tematu,

-wartości artystyczne i językowe,

-poprawność ortograficzna i stylistyczna;

-inwencja i pomysłowość prezentacji,

-ogólne wrażenia estetyczne.

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas kwietniowej Gali Finałowej .
 2. Trzy nagrodzone w każdej kategorii wiekowej prace, zostaną zaprezentowane podczas uroczystej Gali w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie.

Data i godzina uroczystości zostanie podana w późniejszym terminie na stronach internetowych Organizatora. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

 1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w danej kategorii wiekowej otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Nagrody i dyplomy nie odebrane przez uczestników w czasie przewidzianym przez Organizatora nie będą przesyłane pocztą.

 1. Część sprawdzająca wiedzę.
 2. Konkurs przewiduje dwa etapy:
 3. a) Etap szkolny – przeprowadzony w każdej szkole we własnym zakresie do 20 lutego 2018r.
 4. b) Finał konkursu – data i godzina uroczystości zostanie podana w późniejszym terminie na stronach internetowych Organizatora.
 5. Etap szkolny: Eliminacje szkolne mają na celu wyłonienie trzyosobowej reprezentacji (oraz ucznia rezerwowego z każdej szkoły), która weźmie udział w finale konkursu.
 6. Finał konkursu:

1) uczestnicy konkursu rywalizują zespołowo o zajęcie trzech czołowych miejsc;

2) kolejność, według której zespoły będą odpowiadać na pytania, zostanie ustalona drogą losowania na początku konkursu;

3) liderzy zespołów losują kolejno 3 zestawy pytań. Każdy zestaw zawiera dwa pytania otwarte.

 1. Punktacja:

1) punkty przyznawane są każdorazowo po udzieleniu odpowiedzi przez drużynę:

 1. a) za prawidłową i wyczerpującą odpowiedź drużyna otrzymuje za każde pytanie po 1 punkcie
 2. b) w razie prawidłowej, lecz niepełnej odpowiedzi, Komisja może przyznać 0,5 punktu
 3. c) w przypadku błędnej odpowiedzi bądź jej braku, Komisja nie przyznaje żadnego punktu

2) w przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez drużyny walczące o I, II i III miejsce, Komisja ogłasza dogrywkę:

 1. a) w dogrywce drużyny wybierają kolejne pytania aż do wyłonienia zwycięzcy.
 2. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwać i zmagania oceniać Komisja konkursowa.
 3. Zadaniem Komisji jest ostateczne ustalenie listy trzech drużyn finalistów konkursu.
 4. W Komisji zasiądą: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz Towarzystwa Przyjaciół Tarczyna.
 5. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik wyraża zgodę na ekspozycję pracy podczas wystaw orgaznizowanych przez Organizatora konkursu, na opublikowanie pracy lub jej fragmentów na stronach i portalach internetowych. Przesłane prace staną się własnością Organizatora i nie będą zwracane, a uczestnicy przekazują na rzecz Organizatora prawa autorskie do nich.
 2. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926   z późn. zm.). Każdy z uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwisk, imion oraz informacji o uczniach biorących udział w konkursie.
 4. Objęcie patronatem niniejszego konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty nie oznacza wpisania tego przedsięwzięcia na listę tzw. konkursów kuratoryjnych realizowanych w ramach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., Nr 13 poz. 125 ze zm.).
 5. Informacji związanych z organizacją i przebiegiem konkursu udziela sekretariat szkoły – 22 72 77 496.

Dodaj komentarz