Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI  UCZNIÓW DO  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. IRENY SENDLEROWEJ

W ZESPOLE SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH W TARCZYNIE

NA  ROK  SZKOLNY  2018/2019

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2198, 2203, 2361).

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

 

 1. Zarządzenie nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

 

 1. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 05.03.2018 r. dotycząca zasad rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie na rok szkolny 2018/2019.

 

 

 1. ZASADY OGÓLNE

 

 1. Rekrutacja do Szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioski – podania wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi dokumentami.
 3. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:
 5. a) kandydat, składając wniosek –podanie, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
 6. b) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów
 7. kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, składa oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole.

 

 1. RODZAJE ODDZIAŁÓW:

 

 1. medialny:

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia

zajęcia dodatkowe: zajęcia artystyczne.

 1. rehabilitacyjno-kosmetyczny:

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia

zajęcia dodatkowe: chemia w kosmetyce

 

 

III. WYBRANE ZAJĘCIA EDUKACYJNE PUNKTOWANE W REKRUTACJI:

klasa rehabilitacyjno-kosmetyczna:  
język polskijęzyk angielski

matematyka

biologia

 

klasa medialna
język polskijęzyk angielski

matematyka

historia

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1.Kandydaci do Liceum składają wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego

wspomagania rekrutacji w szkole pierwszego wyboru, w terminie określonym przez

Kuratora Oświaty.

2.Dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie ( imię, nazwisko, data

urodzenia i adres zamieszkania) składane wraz z oryginałem świadectwa

ukończenia gimnazjum.

3.Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych,

olimpiadach dla gimnazjalistów lub olimpiadach dla szkół ponadgimnazjalnych.

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu

powiatowym i wojewódzkim.

7.Oryginały wyżej wymienionych dokumentów składane są po zakwalifikowaniu się

   do szkoły.

 

 

 1. SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI:

 

Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla wszystkich kandydatów pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl/ 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7 lutego 2018 roku rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:

 

Kandydaci niebędący uczniami gimnazjów prowadzonych przez m. st. Warszawę zakładają konta w systemie rekrutacji.

 

Wszyscy kandydaci wybierają szkoły (maksymalnie 8) oraz układają listę wybranych oddziałów (dowolna liczba) w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego oddziału.

Kandydaci wypełniają i drukują wniosek z systemu.

Wydrukowany wniosek, podpisany przez kandydata i jego rodziców/prawnych opiekunów oraz  dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w przypadku równorzędnych wyników.

 

Dodaj komentarz