Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE

Oświadczenie

     Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu „Wspomnienie o Irenie Sendlerowej” oraz akceptuję wszystkie warunki określone w tym Regulaminie. Oświadczam, że prezentacja zgłoszona do konkursu  jest mojego autorstwa i nie była nigdzie dotąd publikowana oraz przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanej pracy.  Wyrażam zgodę na prezentację mojej pracy na stronach internetowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych (Dz. U. tj. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Oświadczam, że zostałem poinformowany o nazwie i siedzibie administratora danych osobowych, celu zbierania danych oraz przysługującym mi prawie wglądu do moich danych i ich aktualizacji.  Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska w związku z udziałem w wyżej wymienionym konkursie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o konkursie i jego wynikach.

 

Podpis rodziców/opiekunów

(dotyczy uczniów niepełnoletnich)

 

……………………………………………………………………

 

Podpis ucznia (autora)

 

…………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczenie – do wydruku

Dodaj komentarz