Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Harmonogram rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 ogłoszone przez MEN harmonogram

Na podstawie § 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. IRENY SENDLEROWEJ W TARCZYNIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Lp. Rodzaj czynności  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 2 3 4
1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). od 17 maja 2021 r.do 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

od 3 sierpnia 2021 r.do 5 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. od 25 czerwca 2021 r.do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 14 lipca 2021 r.  5 sierpnia 2021 r. 
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach. do 21 lipca 2021 r.  13 sierpnia 2021 r. 
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 22 lipca 2021 r.  16 sierpnia 2021 r. 
6 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. od 23 lipca 2021 r.do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

od 17 sierpnia 2021 r.do 20 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 2 sierpnia 2021do godz. 14.00 23 sierpnia 2021 r.
8 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 2 sierpnia 2021 r. 23 sierpnia 2021 r.
9 Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 3 sierpnia 2021 r. 24 sierpnia 2021 r.
10 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 sierpnia 2021 r. 26 sierpnia 2021 r.
11 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. 
do 3 dni od dnia wystąpienia osporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia2
12 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia2
13 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły2

Dodatkowe informacje:

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Dodaj komentarz