Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Harmonogram rekrutacji

SZCZEGÓŁOWY  KALENDARZ  REKRUTACJI:

Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla wszystkich kandydatów pod adresem: http://warszawa.edu.com.pl/  od dnia 13 maja 2019r.

Od 29 kwietnia od godz. 10:00 na stronie http://warszawa.edu.com.pl/  będzie dostępny podgląd oferty edukacyjnej.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:

Kandydaci niebędący uczniami gimnazjów lub szkół podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę zakładają konta w systemie rekrutacji.

Wszyscy kandydaci wybierają szkoły (dowolna liczba) oraz układają listę wybranych oddziałów (dowolna liczba) w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego oddziału.

Kandydaci wypełniają i drukują wniosek z systemu.

Wydrukowany wniosek, podpisany przez kandydata i jego rodziców/prawnych opiekunów oraz  dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w przypadku równorzędnych wyników.

REKRUTACJA ZASADNICZA

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 maja                      od godz. 8.00                  do 20 maja                      do godz. 15.00
możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły od 17 czerwca                  od godz. 10.00                do 19 czerwca                  do godz. 16.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową) od 21 czerwca                   od godz. 12.00                 do 28 czerwca                 do godz. 16.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso do 15 lipca
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 16 lipcagodz.12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów od 16 lipca                      od godz. 12.00                 do 24 lipca                      do godz. 10.00 
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 25 lipca                           godz. 12.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 25 lipcado godz. 16.00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 26 lipca                    od godz. 8.00                   do 30 lipca                      do godz. 12.00;
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne do 16 sierpnia
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 19 sierpnia                      godz. 12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów od 19 sierpnia                  od godz. 12.00                do 27 sierpnia                  do godz. 16.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 28 sierpnia                     godz. 10.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 28 sierpnia                      godz. 12.00

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/13413,Harmonogram-rekrutacji-na-rok-szkolny-20192020.html

Dodaj komentarz