Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Harmonogram rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 ogłoszone przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty
harmonogram

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. IRENY SENDLEROWEJ W TARCZYNIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Lp. Rodzaj czynności  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 
1 2 3 4
1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). od 15 maja 2023r.               do 19 czerwca 2023r.               do godz. 15.00 od 31 lipca 2023r. do 2 sierpnia 2023r.

do godz. 15.00

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. od 23 czerwca 2023 r.              do 12 lipca 2023r.               do godz. 15.00 ……………………
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 12 lipca 2023r. do 3 sierpnia 2023r.
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach. do 18 lipca 2023r. do 8 sierpnia 2023r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 21 lipca 2023 r. 9 sierpnia 2023r.
6 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. od 21 lipca 2023r.               do 26 lipca 2023r.                do godz. 15.00 od 9 sierpnia 2023r.                do 10 sierpnia 2023r.                do godz. 15.00
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 27 lipca 2023r.  do godz. 14.00 11 sierpnia 2023r. do godz. 14.00
8 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 27 lipca 2023r. 11 sierpnia 2023r.
9 Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 28 lipca 2023r. 14 sierpnia 2023r.
10 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 1 sierpnia 2023r. do 16 sierpnia 2023r.
11 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
12 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
13 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

Dodaj komentarz