Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI 

DO  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. IRENY SENDLEROWEJ

  W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IRENY SENDLEROWEJ W TARCZYNIE

NA  ROK  SZKOLNY  2023/2024

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2022.2431)
 1. Zarządzenie nr 8 Mazowieckiego kuratora oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024.
 1. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 27 lutego 2023 r. dotycząca zasad rekrutacji uczniów do Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny Sendlerowej w Zespole Szkół im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie na rok szkolny 2023/2024.

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Rekrutacja do Szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioski – podania wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi dokumentami.
 3. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:

          a) kandydat, składając wniosek – podanie, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,

         b) kandydat wskazuje dowolną liczbę oddziałów w dowolnej liczbie szkół,

        c) kandydat zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów.

 • Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, składa oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole.

RODZAJE ODDZIAŁÓW

 1. rehabilitacyjno-kosmetyczny:
 • przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia
 • zajęcia dodatkowe: korektywa zdrowia
 1. medialny:
 • przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia
 • zajęcia dodatkowe: zajęcia artystyczne
 1. ekonomiczny z geografią 1/2 oddziału
 • przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, geografia
 • zajęcia dodatkowe: matematyka w ekonomii, Młodzi Odkrywcy
 1. ekonomiczny z informatyką 1/2 oddziału
 • przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, informatyka
 • zajęcia dodatkowe: matematyka w ekonomii,

 

WYBRANE ZAJĘCIA EDUKACYJNE PUNKTOWANE W REKRUTACJI

rehabilitacyjno-kosmetyczny:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • biologia

medialny:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • historia

ekonomiczny z geografią:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

ekonomiczny z informatyką:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • informatyka

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji w szkole pierwszego wyboru, w terminie określonym przez Kuratora Oświaty.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej .
 3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 4. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach.
 5. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
 6. Dwie aktualne fotografie ( 30x42mm ) z danymi na odwrocie ( imię, nazwisko, data

urodzenia i adres zamieszkania).

 1. Oryginały wyżej wymienionych dokumentów składane są po zakwalifikowaniu się

   do szkoły.

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI:

Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla wszystkich kandydatów pod adresem: http://warszawa.edu.com.pl/  od dnia 29 kwietnia 2023r.

Kandydaci niebędący uczniami szkół podstawowych prowadzonych przez  m. st. Warszawę zakładają konta w systemie rekrutacji.

 

                                            REKRUTACJA ZASADNICZA            TERMIN
Podgląd oferty edukacyjnejPublikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl 29 kwietnia 2023r.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkól Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają  PESEL.

Kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Mogą oni wskazać dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów.

Listę wybranych oddziałów w szkołach układają w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanych.

Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składają w szkole pierwszego wyboru.

od 15 maja 2023r.do 19 czerwca 2023r.

do godz. 15.00

Wprowadzanie osiągnięćUczniowie ósmych klas szkół podstawowych  samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.

 

od 23 czerwca 2023r. 

do 12 lipca 2023r.

do godz. 14.00

Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasistyKandydaci składają kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru. Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył. od 23 czerwca 2023r. 

do 12 lipca 2023r.

do godz. 15.00

Możliwość zmiany decyzji wyboru szkół i oddziałów Chcąc wprowadzić zmiany we wniosku należy skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru z prośbą o anulowanie złożonego wniosku, następnie wprowadzić do wniosku nowe informacje, ponownie złóż wniosek osobiście lub elektronicznie w szkole, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru i dołączyć do niego inne wymagane dokumenty. od 23 czerwca 2023r. 

do 12 lipca 2023r.

do godz. 15.00

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanychKomisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. 21 lipca 2023r. godz. 12.00
Potwierdzanie woli przyjęciaKandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

od 21 lipca 2023r. od godz. 12.00

 

do 26 lipca 2023r.

do godz. 15.00

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętychKomisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 27 lipca 2023r. godz. 14.00
Wykaz wolnych miejscWykaz wolnych miejsc zostanie zamieszczony  na stronie: edukacja.warszawa.pl
oraz w elektronicznym systemie rekrutacji.
21 lipca od godz. 16.00

                                                           REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 

Postępowanie uzupełniające szkoły prowadzą poza systemem czyli nie w Internecie.

Od 31 lipca do 2 sierpnia 2023r. do godz. 15:00: składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca

W rekrutacji uzupełniającej nie wypełnia się wniosku o przyjęcie w systemie. Składa się go bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole, która ma wolne miejsca. Wykaz wolnych miejsc na stronie Biura Edukacji: edukacja.um.warszawa.pl.

Wniosek należy złożyć osobiście lub przez e-mail wskazany przez szkołę przez Internet. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą spełniane kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

9 sierpnia 2023r.: podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki należy sprawdzić w szkole, w której kandydat  ubiega się o przyjęcie.

Od 9 do 10 sierpnia 2023r. do godz. 15:00: potwierdzenie woli przyjęcia

Kandydat potwierdza, czy chce uczyć w szkole, do której się zakwalifikował. Aby to potwierdzić, należy złożyć oryginały:

· świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

oraz

· zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

11 sierpnia 2023r. do godz. 14:00: podanie listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Kandydat sprawdza w szkole, w której ubiegał się o przyjęcie, czy został przyjęty.

 

PRZELICZANIE PUNKTÓW

1.Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego – mnoży się przez 0,35 wynik przedstawiony w procentach,
 • matematyki – mnoży się przez 0,35 wynik przedstawiony w procentach,
 • języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

2.Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • celujący –18 punktów;
 • bardzo dobry –17 punktów;
 • dobry –14 punktów;
 • dostateczny –8 punktów;
 • dopuszczający –2 punkty.

3.Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

4.Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

5) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5.Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

 REGULAMIN PRZYJĘĆ

1.W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do liceum, dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.

2.Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna

a) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

b) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

c) sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

3.O przyjęcie do liceum może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.

4.Zestaw konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych dla szkół podstawowych jest ogłoszony przez kuratora oświaty.

5.O przyjęciu absolwenta szkoły podstawowej do oddziałów decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w &3-8 rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów placówek i centrów.

6.Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.

7.W trakcie rekrutacji do liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

8.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, dana szkołą nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)

niepełnosprawność kandydata

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

objęcie kandydata pieczą zastępczą

9.Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do liceum, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył w terminie wymagane dokumenty.

10.Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum zawierają ich imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 • W terminie 5 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły,
 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Dodaj komentarz