Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI 

DO  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. IRENY SENDLEROWEJ

  W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IRENY SENDLEROWEJ W TARCZYNIE

NA  ROK  SZKOLNY  2024/2025

PODSTAWA PRAWNA:

1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U.2022.2431)

3. Zarządzenie nr 6 Mazowieckiego kuratora oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025

4. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 26 lutego 2024 r. dotycząca zasad rekrutacji uczniów do Liceum Ogólnokształcącego im. Ireny Sendlerowej w Zespole Szkół im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie  na rok szkolny 2024/2025.

I. ZASADY OGÓLNE

1. Rekrutacja do Szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioski – podania wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi dokumentami.

3. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).

4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:

a) kandydat, składając wniosek – podanie, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,

b) kandydat wskazuje dowolną liczbę oddziałów w dowolnej liczbie szkół,

c) kandydat zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów.

5. Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, składa oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole.

II. RODZAJE ODDZIAŁÓW

1. medialny:

 • przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia
 • zajęcia dodatkowe: zajęcia artystyczne

2. rehabilitacyjno-kosmetyczny:

 • przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia
 • zajęcia dodatkowe: korektywa zdrowia

 3. ekonomiczny :

            1/2 geograficzny:

 • przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, geografia
 • zajęcia dodatkowe: matematyka w ekonomii, Młodzi Odkrywcy, j.angielski w biznesie

            1/2 informatyczny:

 • przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, informatyka
 • zajęcia dodatkowe: matematyka w ekonomii, informatyka w praktyce, j.angielski w biznesie

III. WYBRANE ZAJĘCIA EDUKACYJNE PUNKTOWANE W REKRUTACJI

klasa rehabilitacyjno-kosmetyczna:język polski,
język angielski
matematyka
biologia
 klasa medialna:język polski
język angielski
matematyka
historia
klasa ekonomiczna: 1/2 geograficzna język polski
język angielski
matematyka
geografia
klasa ekonomiczna:   1/2 informatyczna    język polski
język angielski
matematyka
informatyka

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji w szkole pierwszego wyboru, w terminie określonym przez Kuratora Oświaty.

2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej .

3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

4. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach.

5. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

6. Dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie (imię, nazwisko, data

   urodzenia i adres zamieszkania).

V. SZCZEGÓŁOWY  HARMONOGRAM  REKRUTACJI:

Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla wszystkich kandydatów pod adresem: http://warszawa.edu.com.pl/  od dnia 29 kwietnia 2024 r.

Kandydaci niebędący uczniami szkół podstawowych prowadzonych przez  m. st. Warszawę zakładają konta w systemie rekrutacji.

                                            REKRUTACJA ZASADNICZA           TERMIN
Podgląd oferty edukacyjnej Publikacja oferty edukacyjnej szkół w elektronicznym systemie rekrutacji pod adresem: https://warszawa.edu.com.pl29 kwietnia 2024 r.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkól Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają  PESEL.     Kandydaci wypełniają wniosek w systemie. Mogą oni wskazać dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Listę wybranych oddziałów w szkołach układają w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanych. Wydrukowany i podpisany wniosek (przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym składają w szkole pierwszego wyboru.
od 15 maja 2024 r.
do 29 maja 2024 r.
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty Kandydaci samodzielnie wprowadzają do systemu:
oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie.
Następnie składają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru.
od 3 lipca 2024 r.  
do 10 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
Możliwość złożenia nowego wniosku lub wprowadzenie zmiany decyzji wyboru szkół i oddziałów Chcąc wprowadzić zmiany we wniosku należy skontaktować się ze szkołą pierwszego wyboru z prośbą o anulowanie złożonego wniosku, następnie wprowadzić do wniosku nowe informacje, ponownie złóż wniosek osobiście lub elektronicznie w szkole, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru i dołączyć do niego inne wymagane dokumenty.od 3 lipca 2024 r.  
do 10 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.19 lipca 2024 r. do godz. 12.00
Potwierdzanie woli przyjęcia Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty jeśli nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku. Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.od 19 lipca 2024 r.  
do 24 lipca 2024 r.
do godz. 15.00
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.25 lipca 2024 r. do godz. 14.00
Wykaz wolnych miejsc Opublikowanie przez MKO informacji o liczbie wolnych miejsc
w szkołach ponadpodstawowych.
26 lipca 2024 r.
                                                             REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 
 
Postępowanie uzupełniające szkoły prowadzą poza systemem czyli nie w Internecie.  

Od 29 lipca do 31 lipca 2024 r. do godz. 15:00 składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca.
W rekrutacji uzupełniającej nie wypełnia się wniosku o przyjęcie w systemie. Składa się go bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole, która ma wolne miejsca. Wykaz wolnych miejsc na stronie Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wniosek należy złożyć osobiście lub przez e-mail wskazany przez szkołę przez Internet. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które potwierdzą spełniane kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

8 sierpnia 2024 r. podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki należy sprawdzić w szkole, w której kandydat  ubiega się o przyjęcie.
 
Od 8 do 12 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00 potwierdzenie woli przyjęcia Kandydat potwierdza, czy chce uczyć w szkole, do której się zakwalifikował. Aby to potwierdzić, należy złożyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, jeśli nie zostały one złożone przy składaniu wniosku.  

12 sierpnia 2024 r. do godz. 15:00 podanie listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Kandydat sprawdza w szkole, w której ubiegał się o przyjęcie, czy został przyjęty.  

VI. PRZELICZANIE PUNKTÓW

1.Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

• języka polskiego – mnoży się przez 0,35 wynik przedstawiony w procentach,

 • matematyki – mnoży się przez 0,35 wynik przedstawiony w procentach,

 • języka obcego nowożytnego –  mnoży się przez 0,3.

2. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

• celujący –18 punktów;

• bardzo dobry –17 punktów;

• dobry –14 punktów;

 • dostateczny –8 punktów;

• dopuszczający –2 punkty.

3. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów

4. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

d) tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

5) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi                   18 punktów.              

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,                    w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

VII. REGULAMIN PRZYJĘĆ

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do liceum, dyrektor powołuje Szkolną Komisję    Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna 

a) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

b) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

c) sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

3. O przyjęcie do liceum może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.

4.  Zestaw konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych dla szkół podstawowych jest ogłoszony przez kuratora oświaty.

5. O przyjęciu absolwenta szkoły podstawowej do oddziałów decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa  w § 3-8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim jest przyjmowany w pierwszej kolejności.

7. W trakcie rekrutacji do liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych                           w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, dana szkołą nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

9. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do liceum, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył w terminie wymagane dokumenty.

10. Listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum zawierają ich imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 VIII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

• W terminie 5 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                      i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły,

• Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia,                   w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

• Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Dodaj komentarz