Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI  UCZNIÓW
DO  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. IRENY SENDLEROWEJ
  W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W TARCZYNIE
NA  ROK  SZKOLNY  2019/2020

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2198, 2203, 2361).
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
 1. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020.
 1. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 18 lutego 2019 r. dotycząca zasad rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tarczynie na rok szkolny 2019/2020.

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Rekrutacja do Szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioski – podania wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi dokumentami.
 3. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).
 4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:
 5. a) kandydat, składając wniosek –podanie, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
 6. b) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów,
 7. Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, składa oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole.

 

RODZAJE ODDZIAŁÓW (po gimnazjum i po szkole podstawowej):

 1. medialny:

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia

zajęcia dodatkowe: zajęcia artystyczne

 1. rehabilitacyjno-kosmetyczny:

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia

zajęcia dodatkowe: korektywa zdrowia, chemia w kosmetologii

 1. geograficzno-językowy:

przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, geografia

zajęcia dodatkowe: „Młodzi odkrywcy”- zajęcia rozwijające zainteresowania z geografii

WYBRANE ZAJĘCIA EDUKACYJNE PUNKTOWANE W REKRUTACJI:

klasa rehabilitacyjno-kosmetyczna:

język polski

język angielski

matematyka

biologia

klasa medialna:

język polski

język angielski

matematyka

historia

klasa geograficzno-językowa:

język polski

język angielski

matematyka

geografia


WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Kandydaci do Liceum składają wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego

wspomagania rekrutacji w szkole pierwszego wyboru, w terminie określonym przez

Kuratora Oświaty.

2.Dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie ( imię, nazwisko, data

urodzenia i adres zamieszkania) składane wraz z oryginałem świadectwa

ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.

3.Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach.

 1. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.
 2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.
 3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu

powiatowym i wojewódzkim.

Oryginały wyżej wymienionych dokumentów składane są po zakwalifikowaniu się do szkoły.

SZCZEGÓŁOWY KALENDARZ REKRUTACJI:

Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla wszystkich kandydatów pod adresem: http://warszawa.edu.com.pl/  od dnia 13 maja 2019r.

Od 29 kwietnia od godz. 10.00 na stronie http://warszawa.edu.com.pl/ będzie dostępny podgląd oferty edukacyjnej.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku rekrutację przeprowadza się według następującego harmonogramu:

Kandydaci niebędący uczniami gimnazjów lub szkół podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę zakładają konta w systemie rekrutacji.

Wszyscy kandydaci wybierają szkoły (dowolna liczba) oraz układają listę wybranych oddziałów (dowolna liczba) w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego oddziału.

Kandydaci wypełniają i drukują wniosek z systemu.

Wydrukowany wniosek, podpisany przez kandydata i jego rodziców/prawnych opiekunów oraz  dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w przypadku równorzędnych wyników.

REKRUTACJA ZASADNICZA:

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 maja                     od godz.8.00                 do 20 maja                       do godz. 15.00
możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły od 17 czerwca                 od godz. 10.00                  do 19 czerwca                  do godz. 16.00
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową) od 21 czerwca                 od godz.12.00                  do 28 czerwca                  do godz. 16.00
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso do 15 lipca
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 16 lipca godz.12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów od 16 lipca                      od godz. 12.00                do 24 lipca                    do godz. 10.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 25 lipca                            godz. 12.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 25 lipca do godz. 16.00


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 26 lipca                       od godz. 8.00                   do 30 lipca                        do godz. 12.00;
weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne do 16 sierpnia
podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia 19 sierpnia                      godz. 12.00
potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów od 19 sierpnia                 od godz. 12.00                 do 27 sierpnia                do godz. 16.00
podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 28 sierpnia                      godz. 10.00
poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc 28 sierpnia                        godz. 12.00

REGULAMIN PRZYJĘĆ

1.W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do liceum, dyrektor powołuje Szkolną Komisję    Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.

2.Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

 1. a) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 2. b) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 3. c) sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.
 4. O przyjęcie do liceum może ubiegać się absolwent gimnazjum /szkoły podstawowej.

4.Absolwent gimnazjum/szkoły podstawowej, który jest laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz kandydat, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowany jest do liceum niezależnie od kryteriów.

5.Zestaw konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych dla uczniów gimnazjów/szkół podstawowych jest ogłoszony przez kuratora oświaty.

6.O przyjęciu kandydata do oddziałów, o których mowa w pkt. II decyduje suma punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z § 14 ust. 3 pkt 2-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.

7.W trakcie rekrutacji do liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu LO, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
 • Niepełnosprawność kandydata
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą

W/w kryteria mają jednakową wartość.

8.Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do liceum, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył w terminie wymagane dokumenty.

9.Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum zawierają ich imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 

Dodaj komentarz