Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Zasady rekrutacji

ZASADY REKRUTACJI DO  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. IRENY SENDLEROWEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. IRENY SENDLEROWEJ W TARCZYNIE

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów placówek i centrów ( Dz.U. z 2019r. poz. 1737) .
 1. Zarządzenie nr 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023.
 1. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 1. 11baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2021r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.)
 1. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 28 lutego 2022 r. dotycząca zasad rekrutacji uczniów do Zespołu Szkół im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie na rok szkolny 2022/2023.

 

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Rekrutacja do Szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.
 2. Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wnioski – podania wydrukowane z Systemu wraz z niezbędnymi dokumentami.
 3. Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i przez co najmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów).
 4. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:
 5. a) kandydat, składając wniosek – podanie, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału,
 6. b) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów
 7. Kandydat umieszczony na liście zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły, składa oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu, potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole.

 

II. RODZAJE ODDZIAŁÓW

          rehabilitacyjno-kosmetyczny:

 • przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia
 • zajęcia dodatkowe:korektywa zdrowia

          medialny:

 • przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia
 • zajęcia dodatkowe: zajęcia artystyczne

          matematyczno-geograficzny:

 • przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, geografia
 • zajęcia dodatkowe: matematyka w ekonomii, Młodzi odkrywcy

 

III. WYBRANE ZAJĘCIA EDUKACYJNE PUNKTOWANE W REKRUTACJI

klasa rehabilitacyjno-kosmetyczna:

·         język polski

·         język angielski

·         matematyka

·         biologia

klasa medialna:

·         język polski

·         język angielski

·         matematyka

·         historia

klasa matematyczno-geograficzna:

·         język polski

·         język angielski

·         matematyka

·         geografia

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

   1. Wniosek wydrukowany z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji w szkole pierwszego wyboru, w terminie określonym przez Kuratora Oświaty.
   2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej .
   3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
   4. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach.
   5. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
   1. Dwie aktualne fotografie ( 30x42mm ) z danymi na odwrocie ( imię, nazwisko, data urodzenia i adres zamieszkania).
   1. Oryginały wyżej wymienionych dokumentów składane są po zakwalifikowaniu się

   do szkoły.

V. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM REKRUTACJI:

Elektroniczny system rekrutacji będzie dostępny dla wszystkich kandydatów pod adresem: http://warszawa.edu.com.pl/

Kandydaci niebędący uczniami szkół podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę zakładają konta w systemie rekrutacji.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. IRENY SENDLEROWEJ W TARCZYNIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Lp. Rodzaj czynności  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym 
1 2 3 4
1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). od 16 maja 2022 r.do 20 czerwca 2022r.do godz. 15.00 od 1 sierpnia 2022 r.do 3 sierpnia 2022 r.do godz. 15.00
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje. od 24 czerwca 2022r.do 13 lipca 2022 r.do godz. 15.00 ……………………
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 13 lipca 2022 r. 3 sierpnia 2022 r.
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach. do 19 lipca 2022 r. 11 sierpnia 2022 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 20 lipca 2022 r. 12 sierpnia 2022 r.
6 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. od 21 lipca 2022 r.do 27 lipca 2022 r. do godz. 15.00 od 16 sierpnia 2022 r.do 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 28 lipca 2022 r.do godz. 14.00 19 sierpnia 2022 r.
8 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 28 lipca 2022 r. 19 sierpnia 2022 r.
9 Opublikowanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 29 lipca 2022 r. 24 sierpnia 2022 r.
10 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 2 sierpnia 2022 r. 23 sierpnia 2022 r.
11 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
12 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
13 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

   1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
   2. Przepisy § 11baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

 VI. PRZELICZANIE PUNKTÓW

1.Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:

   • języka polskiego – mnoży się przez 0,35 wynik przedstawiony w procentach,
   • matematyki – mnoży się przez 0,35 wynik przedstawiony w procentach,
   • języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.
   1. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
   • celujący –18 punktów;
   • bardzo dobry –17 punktów;
   • dobry –14 punktów;
   • dostateczny –8 punktów;
   • dopuszczający –2 punkty.
   1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów
   2. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

   1. a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów
   2. b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
   3. c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

   1. a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
   2. b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty
   3. c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

   1. a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
   2. b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów,
   3. c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 punktów,
   4. d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   5. e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
   6. f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

   1. a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
   2. b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
   3. c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
   4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
   5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
   6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

   1. a) międzynarodowym – 4 punkty
   2. b) krajowym – 3 punkty
   3. c) wojewódzkim – 2 punkty
   4. d) powiatowym – 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi                   18 punktów.

   1. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

VII. REGULAMIN PRZYJĘĆ

   1. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do liceum, dyrektor powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania.
   2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna
   3. a) ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
   4. b) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
   5. c) sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.
   6. O przyjęcie do liceum może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.
   7. Zestaw konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych dla szkół podstawowych jest ogłoszony przez kuratora oświaty.
   8. O przyjęciu absolwenta szkoły podstawowej do oddziałów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów placówek i centrów.
   9. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.
   10. W trakcie rekrutacji do liceum w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
   11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, dana szkołą nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
   • wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
   • niepełnosprawność kandydata
   • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
   • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
   • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
   • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
   • objęcie kandydata pieczą zastępczą
   1. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do liceum, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył w terminie wymagane dokumenty.
   2. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do liceum zawierają ich imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 VIII. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

   • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły,
   • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
   • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
   • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

 

Dodaj komentarz